Regjeringen fjerner midlene til Harry Benjamin ressurssenter på statsbudsjettet. 

Harry Benjamin ressurssenter er sjokkerte over at våre øremerkede midler foreslås avviklet av regjeringen.

Regjeringen tar vekk vår trygghet og forutsigbarhet. Dette er en krise for vår organisasjon.

HBRS har ikke andre inntektskilder til drift av organisasjonen. Vi er en liten og svært sårbar organisasjon som er helt avhengig av at regjeringen ivaretar oss, slik tidligere regjeringer har gjort.

Vi er helt avhengig av øremerkede midler på statsbudsjettet for å drifte organisasjonen. Regjeringens forslag skaper nå stor uro og utrygghet for HBRS. Det oppleves forunderlig at regjeringen skryter av øket bevilgning til organisasjoner som jobber med seksuellorientering og kjønnsmangfold, mens HBRS sine øremerkede midler skal avvikles.

Ledelsen i HBRS er nå sterkt fortvilet over å miste vår eneste trygge bevilgning som i mange år har gitt oss trygghet og forutsigbarhet for vårt viktige arbeid. Ledelsen i HBRS vil bemerke at vi vil gjøre alt vi kan for at våre medlemmer skal få samme tilbud i 2023, som vi har i 2022. Det gjelder blant annet HBRS-sommerleir og aktiviteter i regionallag og for foreldre og familie. Vi er nå er avhengig av å søke fra år til år, noe som gjør planlegging og forutsigbarhet langt mer krevende.Vi er allerede i kontakt med helseminister og politikere på stortinget. HBRS skal også i høring på stortinget om noen uker.

 

Fra statsbudsjettet

Harry Benjamin Ressurssenter

Harry Benjamin Ressurssenter (HBRS) er en pasient- og brukerorganisasjon som arbeider for å informere og øke kunnskapen om kjønnsdysfori. HBRS har som mål å arbeide politisk og sosialt for at personer med kjønnsdysfori skal kunne leve åpent, uten frykt for å bli sosialt utstøtt eller diskriminert. I 2022 ble det bevilget 3,8 mill. kroner i øremerket tilskudd til HBRS.

Det øremerkede tilskuddet til Harry Benjamin Ressurssenter foreslås avviklet og bevilgningen foreslås innlemmet i den søknadsbaserte ordningen med tilskudd til nasjonale bruker- og pårørendeorganisasjoner innen psykisk helse-, rus- og voldsfeltet. Forslaget er en del av, og må sees i sammenheng med, områdegjennomgangen av enkeltstående tilskudd til navngitte mottakere, jf. nærmere omtale under kap. 2.