Harry Benjamin ressurssenter (HBRS) er

en landsdekkende pasient- og brukerorganisasjon for personer og pårørende til personer som opplever kjønnsdysfori, kjønnsinkongruens og kjønnsidentitetsutfordringer. 

HBRS ble stiftet 9. januar 2000. Vi har som mål å arbeide politisk og sosialt for at personer som opplever kjønnsdysfori, kjønnsinkongruens og kjønnsidentitetsutfordringer skal kunne leve åpent og uten frykt for å bli sosialt utstøtt eller diskriminert.

HBRS arbeider for å informere og øke kunnskap vedrørende kjønnsinkongruens/kjønnsdysfori, og er en pådriver for et godt og trygt behandlingstilbud i Norge.

Vi arbeider med forebyggende helsearbeid, bedring av levekår og livsvilkår samt å styrke mennesker i vår gruppe sin psykiske helse slik at de fungerer i skolen, arbeidslivet og ute i samfunnet.

HBRS ser det som viktig å bygge bro mellom brukerorganisasjon og et fagmiljø. En gjensidig forståelse for et slikt samarbeid av brukerkompetanse og helsefaglig kompetanse vil være med på å sikre mennesker i vår målgruppe en faglig, trygg og rett behandling.

HBRS skal ledes av mennesker i vår målgruppe som har som mål å arbeide for og fremme målgruppens krav og rettigheter og vise stor omsorg for alle medlemmer.

HBRS er landsdekkende, selvstendig og uavhengig av partipolitikk og trossamfunn.

Styret og ansatte