Harry Benjamin ressurssenter (HBRS) er

en landsdekkende pasient- og brukerorganisasjon for personer og pårørende til personer som opplever kjønnsdysfori, kjønnsinkongruens og kjønnsidentitetsutfordringer. 

HBRS ble stiftet 9. januar 2000. Vi har som mål å arbeide politisk og sosialt for at personer som opplever kjønnsdysfori, kjønnsinkongruens og kjønnsidentitetsutfordringer skal kunne leve åpent og uten frykt for å bli sosialt utstøtt eller diskriminert.

HBRS arbeider for å informere og øke kunnskap vedrørende kjønnsinkongruens/kjønnsdysfori, og er en pådriver for et godt og trygt behandlingstilbud i Norge.

Vi arbeider med forebyggende helsearbeid, bedring av levekår og livsvilkår samt å styrke mennesker i vår gruppe sin psykiske helse slik at de fungerer i skolen, arbeidslivet og ute i samfunnet.

HBRS ser det som viktig å bygge bro mellom brukerorganisasjon og et fagmiljø. En gjensidig forståelse for et slikt samarbeid av brukerkompetanse og helsefaglig kompetanse vil være med på å sikre mennesker i vår målgruppe en faglig, trygg og rett behandling.

HBRS skal ledes av mennesker i vår målgruppe som har som mål å arbeide for og fremme målgruppens krav og rettigheter og vise stor omsorg for alle medlemmer.

HBRS er landsdekkende, selvstendig og uavhengig av partipolitikk og trossamfunn.

Vedtekter godkjent ekstraordinært årsmøte 06.11.2023 og arbeidsplan ble godkjent på ordinært årsmøte 29. april 2023

Vedtekter

Arbeidsplan

Sentralstyret


Vara


Ansatte