Bli medlem

Hvorfor bli medlem hos oss?

Sosiale treff


Som medlem får du mulighet til å delta på: månedlige sosiale treff, sommertreff, hytteturer, videokvelder, temakvelder og årsmøter

Støtte til arbeid


Som medlem i HBRS støtter du også vårt viktige arbeid. Dette er med på å øke forståelsen om kjønnsdysfori, styrke kompetansen blant helse og utdanningspersonell mm.

Medlemskap fra kr. 50

HBRS Voksen kr 100,- gjelder for medlemmer 30 år og eldre som opplever kjønnsinkongruens, kjønnsdysfori eller kjønnsidentitetsutfordringer.

HBRSU Ung kr 50,- gjelder for medlemmer yngre enn 30 år som opplever kjønnsinkongruens, kjønnsdysfori eller kjønnsidentitetsutfordringer.

HBRS Foreldre-familie kr 150,- gjelder for familien til den som opplever kjønnsinkongruens, kjønnsdysfori eller kjønnsidentitetsutfordringer. Kun familiemedlemmer med samme
bostedsadresse kan registreres på samme foreldre-familiemedlemskap. Barn som selv opplever utfordringer med kjønn og identitet må ha eget medlemsskap.

Husstandsmedlem i foreldre medlemskap kr 0,00 (må registreres, barnet som er berørt må ha eget medlemskap i HBRSU)

HBRS Venn kr 100,-gjelder for alle som ønsker å støtte organisasjonen

VIKITIG!  Skriv ned hvilken regionallag du tilhører før du begynner registreringen. Det vil være et av valgene.

Region Sør:

Vestfold og Telemark, Agder og tidligere Buskerud.

Region Vest:

Rogaland og Vestland

Region Midt-Norge:

Møre og Romsdal, Trøndelag

Region Øst:

Viken og Oslo

Region Innlandet:

Innlandet (tidl. Hedmark og Oppland)

Region Nord:

Nordland, Troms og Finnmark

Når du blir spurt. Velg “Jeg vil bli medlem”, du kan legge til flere medlemskap senere.  


Kontakt oss

Når du kontakter HBRS treffer du alltid en person som har egenerfaring. Alle som arbeider i HBRS har taushetsplikt. Det er mulig å få et godt liv – ta ansvar for deg selv og be om hjelp! Du kan gjerne avtale møte på vårt kontor i Oslo (time etter avtale)

Adresse

Christian Krohgs gate 34, 5 etg. 0186 Oslo

Ring oss

22 11 40 40

Send oss en e-post


Om HBRS

Harry Benjamin ressurssenter (HBRS) er

en landsdekkende pasient- og brukerorganisasjon for personer og pårørende til personer som opplever kjønnsdysfori, kjønnsinkongruens og kjønnsidentitetsutfordringer. 

HBRS ble stiftet 9. januar 2000. Vi har som mål å arbeide politisk og sosialt for at personer som opplever kjønnsdysfori, kjønnsinkongruens og kjønnsidentitetsutfordringer skal kunne leve åpent og uten frykt for å bli sosialt utstøtt eller diskriminert.

HBRS arbeider for å informere og øke kunnskap vedrørende kjønnsinkongruens/kjønnsdysfori, og er en pådriver for et godt og trygt behandlingstilbud i Norge.

Vi arbeider med forebyggende helsearbeid, bedring av levekår og livsvilkår samt å styrke mennesker i vår gruppe sin psykiske helse slik at de fungerer i skolen, arbeidslivet og ute i samfunnet.

HBRS ser det som viktig å bygge bro mellom brukerorganisasjon og et fagmiljø. En gjensidig forståelse for et slikt samarbeid av brukerkompetanse og helsefaglig kompetanse vil være med på å sikre mennesker i vår målgruppe en faglig, trygg og rett behandling.

HBRS skal ledes av mennesker i vår målgruppe som har som mål å arbeide for og fremme målgruppens krav og rettigheter og vise stor omsorg for alle medlemmer.

HBRS er landsdekkende, selvstendig og uavhengig av partipolitikk og trossamfunn.

Vedtekter godkjent ekstraordinært årsmøte 06.11.2023 og arbeidsplan ble godkjent på ordinært årsmøte 29. april 2023

Vedtekter

Arbeidsplan

Sentralstyret


Vara


Ansatte