Bli medlem

Hvorfor bli medlem hos oss?

Sosiale treff


Som medlem får du mulighet til å delta på: månedlige sosiale treff, sommertreff, hytteturer, videokvelder, temakvelder og årsmøter

Støtte til arbeid


Som medlem i HBRS støtter du også vårt viktige arbeid. Dette er med på å øke forståelsen om kjønnsdysfori, styrke kompetansen blant helse og utdanningspersonell mm.

HBRS

Fra kr. 50,-
 • HBRS ordinær kr 100,-
 • HBRSU Barn og ungdom kr 50,-
 • HBRS Foreldre-familie kr 150,-
 • Husstandsmedlem i foreldre medlemskap kr 0,00 (må registreres, barnet som er berørt må ha eget medlemskap i HBRSU)
 • HBRS student-trygdet kr 50,-
 • HBRS Foreldre student trygdet kr 75,-
 • HBRS partner/uten barn kr 100,-
 • HBRS støttemedlem kr 50,-

 • Som medlem i HBRS vil du få tilsendt medlemsblad og annen informasjon til oppgitt e-post., og du vil få tilbud om redusert deltakeravgift på div. arr.

 • Foreldre/familiemedlemskap, gjelder foreldre med samme adresse, og opp til 4 søsken. (må registreres)

 • Barnet/ungdommen i prosessens må ha eget medlemskap i HBRSU, under 30 år.


Kontakt oss

Når du kontakter HBRS treffer du alltid en person som har egenerfaring. Alle som arbeider i HBRS har taushetsplikt. Det er mulig å få et godt liv – ta ansvar for deg selv og be om hjelp! Du kan gjerne avtale møte på vårt kontor i Oslo (time etter avtale)

Adresse

Christian Krohgs gate 34, 5 etg. 0186 Oslo

Ring oss

22 11 40 40

Send oss en e-post


Om HBRS

Harry Benjamin ressurssenter (HBRS) er

en landsdekkende pasient- og brukerorganisasjon for personer og pårørende til personer som opplever kjønnsdysfori, kjønnsinkongruens og kjønnsidentitetsutfordringer. 

HBRS ble stiftet 9. januar 2000. Vi har som mål å arbeide politisk og sosialt for at personer som opplever kjønnsdysfori, kjønnsinkongruens og kjønnsidentitetsutfordringer skal kunne leve åpent og uten frykt for å bli sosialt utstøtt eller diskriminert.

HBRS arbeider for å informere og øke kunnskap vedrørende kjønnsinkongruens/kjønnsdysfori, og er en pådriver for et godt og trygt behandlingstilbud i Norge.

Vi arbeider med forebyggende helsearbeid, bedring av levekår og livsvilkår samt å styrke mennesker i vår gruppe sin psykiske helse slik at de fungerer i skolen, arbeidslivet og ute i samfunnet.

HBRS ser det som viktig å bygge bro mellom brukerorganisasjon og et fagmiljø. En gjensidig forståelse for et slikt samarbeid av brukerkompetanse og helsefaglig kompetanse vil være med på å sikre mennesker i vår målgruppe en faglig, trygg og rett behandling.

HBRS skal ledes av mennesker i vår målgruppe som har som mål å arbeide for og fremme målgruppens krav og rettigheter og vise stor omsorg for alle medlemmer.

HBRS er landsdekkende, selvstendig og uavhengig av partipolitikk og trossamfunn.

Styret og ansatte