Harry Benjamin ressurssenter (HBRS) skal arbeide for å bedre levekårene og livskvaliteten for mennesker som opplever kjønnsdysfori, og styrke vår målgruppe sin psykiske helse, slik at de fungerer i skolen, arbeide og ute i samfunnet. Vi skal arbeide for et samfunn som i større grad aksepterer vår gruppe og andre som har problemer i forhold til kjønnsidentitets-tematikk. Norge er preget av manglende kunnskaper om kjønnsdysfori, som igjen kan føre til fordommer mot kvinner og menn i vår gruppe. HBRS vil arbeide for et samfunn med større toleranse og aksept for vår gruppe og andre innenfor kjønnsidentitets tematikk.

HBRS jobber også for at det skal være en reel rett til egen definisjon og beskrivelse av sin opplevelse og identitet. HBRS mener det er et minimumskrav. Slik det er i dag, så finnes det ingen reel rett til egen definisjon eller beskrivelse av opplevelse. HBRS jobber for at offentlige etater og andre som møter mennesker som opplever kjønnsinkongruens og kjønnsdysfori skal etterstrebe å ha et språk som er beskrivende og ikke identitetsskapende. Det er ikke alle som definerer seg som trans eller transperson. Les mer om det her

For en del i vår gruppe er følelsen av skam svært fremtredende. Frykten for å bli hånet, krenket, latterliggjort og avvist fører til at en del trekker seg bort fra arbeid, skole, venner, familie og andre. Dermed mistes den daglige rutine og samspillet med andre mennesker. Mangelen på sosialt nettverk og støtte, og den direkte avvisning som en del opplever, er faktorer som henger tett sammen med en del i vår gruppes dårlige livskvalitet og suicidalitet.

HBRS arbeider for å styrke organisasjonens drift, informasjonsarbeid, omsorgsarbeid og ikke minst arbeid rettet mot unge i vår gruppe. HBRS har et langsiktig informasjonsarbeid foran seg. Vi vil skape en varig holdningsendring overfor vår målgruppe. Vi driver et aktivt opplysningsarbeid for å endre holdninger, minske fordommer og skape større innsikt om diagnosen transseksualisme.

Opplysningsarbeidet er rettet mot samfunnet generelt, fagfolk i helse – og sosialtjenesten, folkevalgte, mennesker i vår gruppe og andre. Unge i vår gruppe er en meget utsatt og ”usynlig” gruppe. På skolen blir nesten aldri kjønnsidentitet tatt opp som tema. Både lærere og medelever har liten eller ingen kunnskap om kjønnsinkongruens. Unge i vår gruppe som ofte har et stort behov av å komme ut av sin indre isolasjon og håpløshet, finner ofte ingen tilhørighet for seg selv i et samfunn uten kunnskaper om nettopp deres situasjon. Unge jenter og gutter i vår gruppe har som andre unge de vanlige tenåringsproblemer.

Vi ser det som viktig å arbeide med opplysningsarbeid rettet mot ungdom på ungdomskoler og videregående skoler. Vi ønsker å gi informasjon om kjønnsinkongruens og kjønnsidentitets tematikk og dets følger for den psykiske helsen. Vi ønsker å bidra til at mennesker i vår gruppe forstår viktigheten av å søke hjelp tidlig, og bli oppmerksomme på hvilke hjelpeinstanser de kan oppsøke. Vi vil arbeide for at elevenes forhold til mennesker med kjønnsinkongruens og kjønnsidentitets tematikk avmystifiseres og gjøres mer alminnelig.

Innenfor de rammebetingelser vi i dag mottar fra det offentlige, har vi dessverre ikke mulighet til å drive noe spesielt opplysningsarbeid på skoler. Det vil av økonomiske og menneskelige ressursmessige grunner innskrenke seg til skoler som selv inviterer oss og via Menneskebiblioteket som drives av Norsk Folkehjelp.

HBRS utvikler brosjyrer og hefter som er tilgjengelig for skoler, barnehager og helsestasjoner. HBRS har også laget en håndbok for vår målgruppe som blir revidert en gang i året.

Her finner du brosjyrene

Hensikten med konferanser er å sette søkelyset på vår målgruppe og gi kunnskap om kjønnsinkongruens og kjønnsidentitets tematikk og større forståelse for støtte fra det offentlige Norge. Konferanser er også med på å knytte nærmere kontakter mellom HBRS og politikere, helsearbeidere og andre organisasjoner. HBRS arrangerer også kurs for helse, sosialarbeidere, lærere og andre som i sitt arbeid kan møte på denne problemstillingen.

Les mer om vår kurstilbud her

Våre internettsider er meget viktig i forhold til informasjon, kunnskapsformidling, råd, veiledning til mennesker i vår gruppe, helse – og sosialarbeidere, media og samfunnet. Vår nettside er en del av vår nettverksbygging. Vårt medlemsblad er en viktig kilde for informasjon for medlemmer, støttemedlemmer, leger, psykologer og media.
Vi er også godt synlig på sosiale medier. Men jobber hele tiden med å bli enda mer synlig. Følg oss gjerne

For mennesker i vår gruppe kan prosessen fram til å avklare egen identitet være vanskelig. Noen sliter med lavt selvbilde, problemer med å akseptere seg selv, håpløshet overfor sosialisolasjon, ingen selvrespekt og redsel for ekskludering fra venner og familie.

Fordommer og latterliggjøring er med på å forsterke ens negativitet til seg selv og det kan føre til psykiske problemer. Noen i vår gruppe sliter med alvorlige psykiske stressfaktorer, og både forskning og klinisk erfaring peker på at det å leve i en kronisk stressituasjon kan være årsak til utvikling av depresjon og selvmordstanker. Det er ikke uvanlig at mennesker i vår gruppe sliter med angst og depresjoner.

Det er heldigvis en betydelig forbedring de siste årene når det gjelder antall på trygd og stadig flere er i arbeid eller under utdanning. Men fortsatt sliter en del med å klare å komme inn i en arbeidssituasjon eller studier. Når man har kunnskap om hvor hardt psykisk det er for et ungt menneske og ikke passe inn, er det lett å forstå at det kan gå utover utdannelse og arbeid.

HBRS vil fortsette sitt arbeide for å gjøre noe med dette, men da må også det offentlige ta sitt ansvar og innse at det trengs økte økonomiske ressurser. Slik situasjonen nå er så har HBRS betydelig mindre midler til å drive sitt arbeide enn tidligere år.

Jo yngre man er, jo vanskeligere kan det være å forstå og akseptere at man er annerledes. Mange er usikre på egen identitet, og er på leit etter et svar. En del sliter med lavt selvbilde. Man trenger all mulig støtte for å kunne finne et godt liv og en god tilhørighet for seg selv i samfunnet. Det er viktig at unge mennesker har et tilbud hvor de kan utvikle selvaksept av sin egen identitet uten at de møter normer og fordommer som hindrer en sunn og selvoppbyggende utvikling.

Vi vil fortsette å utvikle vårt arbeide som er rettet mot unge i vår gruppe i samarbeid med HBRS-Barn og ungdomsforeningen, foreldreforeningen, NBTK og det offentlige.

Vi arbeider med forebyggende tiltak for unge i vår gruppe. Informasjon på skoler og helsestasjoner blir en viktig del av dette arbeidet.

Omsorg for mennesker i vår gruppe er vårt viktigste arbeid. Formålet med et omsorgsarbeid er å forebygge og rehabilitere den psykiske helsen slik at det blir mulig å fremme uavhengighet og mestre eget liv. Målet er økt livskvalitet og deltagelse i samfunnslivet for den enkelte.

Vi vil arbeide for at vårt tilbud med sosiale sammenkomster og vårt sosiale nettverk blir bedre stadig bedre. Vi arrangerer minst 3 landsdekkende samlinger hvert år. Våre regionallag arrangerer jevnlige sosiale treff. I august hvert år arrangerer vi sommertreff for barn, unge, voksne og familie.

Les mer om våre regionallag her

Vi arbeider for å arrangere flere selvutviklingsgrupper hvert år om det er interesse. Meningen med selvutviklingsgruppen er at det skal være et forebyggende tiltak som skal bidra til å styrke psykiske helse og psykososiale situasjon. Målet er at personer i vår gruppe skal styrkes til bedre å mestre sin livssituasjon gjennom blant annet hjelp til selvhjelp. Selvutviklingsgruppen er ment for personer i vår gruppe som befinner seg på ulike stadier i prosessen.

Les mer her

HBRS arbeider med å opprette kontakt mellom mennesker i vår gruppe.

Det er gjennom e-post, telefon, nettside og våre sosialemøter. Det er en del i vår gruppe som sliter med håpløshet over egen isolasjon. Et inkluderende fellesskap er en viktig faktor for å fungere i samfunnet. Vi vil fortsette med vår nettverksbygning som er en del av vårt arbeide for å forebygge den psykiske helsen.

Verdensdagene for psykisk helse er en internasjonal dag som markeres den 10. oktober hvert år. Formålet internasjonalt er å ha en spesiell dag hvor psykisk helse står i fokus over hele verden. Helsedepartementet har sammen med deltagende organisasjoner, slått fast at Verdensdagene er en viktig del av den omfattende informasjonssatsingen om psykisk helse.

 

Det er gjennom årsmøter og styremøter at det sikres demokrati i organisasjonen.

Styremøter sikrer forsvarlig saksbehandlinger, og fører til at HBRS kan løse oppgaver, møte utfordringer og drive politikk. Styret er ansvarlig for å holde jevnlige møter, og er ansvarlig for sosialt og politisk arbeid og drift av organisasjonen fram til neste årsmøte.

Om HBRS

HBRS skal være tilstede på konferanser som tar opp kjønn, identitet og psykiske helse. Det er viktig å synliggjøre organisasjonen på slike konferanser. Deltagelse på slike konferanser vil tilføre organisasjonen kunnskap og kontakt med andre organisasjoner.

HBRS utvikler nye prosjekter innenfor forebyggende og rehabiliterende tiltak.

Vi arbeider politisk for og åpne samfunnets øyne slik at det innenfor statlige satsninger blir fokusert på det som har verdi i arbeidet for å bedre helseforholdene hos vår gruppe. Det gjelder blant annet innenfor helsestasjon – og skoletjeneste og psykisk helse. Vi vil fortsette vårt politiske arbeid for å påvirke det politiske miljø til å se verdien i å støtte vårt arbeide for å forebygge og rehabilitere vår gruppes psykiske helse og sikre en tilfredsstillende behandlingssituasjon.

Vi arbeider for en forståelse for at det føres en solidarisk politikk overfor vår gruppe og andre som er i en minoritetsgruppe. Vi arbeider for en større forståelse for selvmordsforebyggende tiltak og andre særtiltak for å framskynde en likebehandling og for forskingsbasert kunnskap om forhold som gjelder situasjonen for vår gruppe.

HBRS er en forsikring for at det skal være en god kvalitet i behandlingen. Vi vil fortsette å arbeide sammen med NBTK på Rikshospitalet for å styrke kvaliteten på behandlingen og styrke NBTK innad på Rikshospitalet. Vi har en kontinuerlig dialog med NBTK om å bedre informasjonen og tilliten til mennesker i vår gruppe.

En viktig del av helheten i behandlingen er støtteordninger til hjelpemidler. Dette er et kontinuerlig arbeid som begynte i 2000. Vi har fått på plass penisproteser, brystproteser, vester og elektrolysebehandling og parykk. Men det er fortsatt en del mangler som vi jobber med å forbedre.

HBRS er en pådriver overfor offentlige myndigheter med krav om å bedre behandlingstilbud som kan styrke vår gruppes psykiske helse. HBRS utfører et viktig arbeid med sin lobbyvirksomhet blant politikere. Vi vil arbeide for at politikere skal se nødvendigheten av å støtte vårt arbeid for å forebygge angst, depresjoner og selvmord. HBRS er avhengig av driftstøtte for å få utført våre arbeidsoppgaver på en profesjonell og utviklende måte. Vi vil fortsette å be regjeringen om større aksept overfor vår gruppe ved at det tydeliggjøres på egen post i budsjettforslaget. Vi vil be regjeringen om å øke innsatsen for å sikre vår gruppe rettigheter, støtte de menneskene i vår gruppe som ønsker å leve åpent og aktivt motarbeide diskriminering.