Socialstyrelsens publicerar i dag ett slutligt och uppdaterat kunskapsstöd för könsdysforivården för unga. I stödet betonas behovet av en jämlik tillgänglighet till vården och vikten av en ökad kunskap om vårdens resultat. “Det är viktigt att barn och ungdomar som lider av könsdysfori blir tagna på allvar, väl bemötta och erbjudna adekvata vårdåtgärder”, säger Thomas Lindén, avdelningschef på Socialstyrelsen.

Socialstyrelsen har i etapper uppdaterat kunskapsstödet för könsdysforivården för unga. Sedan tidigare har uppdatering skett av delar om stöd och utredning samt rekommendationer om hormonbehandling av unga, och i dag publiceras det uppdaterade kunskapsstödet i sin helhet.

Kunskapsstödet syftar till att främja en god och jämlik vård för unga med könsdysfori. Samtidigt kan konstateras att vården sedan flera år präglas av både brister i tillgänglighet och brist på kunskap om vårdens resultat.

– Socialstyrelsen vill därför betona vikten av att beslutsfattare i hälso- och sjukvårdsregionerna agerar för förbättring i bägge frågorna, och att detta behöver ske i närtid. Unga som lider av könsdysfori behöver snabbt kunna få utredning och erbjudas adekvata vårdåtgärder, utifrån hälso- och sjukvårdens bedömningar av vårdbehoven. Ett gott psykosocialt omhändertagande är grundläggande, säger Thomas Lindén, avdelningschef på Socialstyrelsen.

Sedan tidigare har Socialstyrelsen utifrån bland annat underlag från SBU, Statens Beredning för Medicinsk och Social Utvärdering, konstaterat att systematisk dokumentation och uppföljning av vården inte sker i tillräcklig utsträckning och att de vetenskapliga underlagen är otillräckliga för att bedöma effekterna av pubertetshämmande och könskonträr hormonbehandling av barn och unga.

Les mer