Bekymring for pasientsikkerheten i behandlingstilbudet til barn og unge med kjønnsinkongruens

Statens undersøkelseskommisjon for helse -og omsorgstjenesten (Ukom) påpeker flere alvorlige forhold knyttet til pasientsikkerheten for barn og unge med kjønnsinkongruens i en rapport publisert i mars.

Det er viktig at barn og unge får god og forsvarlig hjelp når de søker eller blir henvist til helsehjelp for kjønnsinkongruens og kjønnsdysfori. Vi har over tid tid vært bekymret for pasientsikkerheten til denne gruppen. Mange av funnene i rapporten til Ukom gjenspeiler flere av de forhold som vi adresserte da Helsedirektoratets retningslinje Pasientrettigheter og helsehjelp til personer med kjønnsinkongruens, var på høring i 2020.

Vi ber derfor om at retningslinjen revideres og at den fastsetter tydelige krav til forsvarlighetsvurderinger knyttet til utredning, behandling og oppfølgning. Det bør også gjøres en systematisk kunnskapsoppsummering for å styrke kunnskapsgrunnlaget, slik at behandlingstilbudet er faglig forankret og pasientsikkerheten blir bedre ivaretatt

Les hele bekymringen her