Reduksjon av kjønnsinkongruens klinikker i Sverige

Socialstyrelsen i Sverige har vedtatt at sykehus som jobber med kjønnsinkongruens skal halveres fra seks til tre sykehus. Grunnlaget for det vedtaket er gjort ut i fra en ekspertgruppe som ble utnevnt  av Socialstyrelsen den 10 oktober 2019.

Oppgaven til denne gruppen var å utrede om omsorgsområdet vedrørende kjønnsdysfori ska bli omgjort til  nasjonal høyspesialisert behandling vår (Nasjonal behandlingstjeneste), og hvor mange sykehus dette tilbudet skal ha.

Gruppen har landet på å redusere antall sykehus fra seks til tre. Og omgjøre tilbudet til en nasjonal behandlingstjeneste, slik vi har i Norge.

Begrunnelse

Vedtaket begrunnes ved at kjønnsinkongruens anses som en kompleks, og sjelden tilstand som krever et visst pasientvolum og multidisiplinær kompetanse.

Gruppen mener at vedtaket skal være med på å styrke og øke samarbeide mellom enhetene, og skal gi bedre grunnlag for økt kompetanseheving og gir bedre betingelser for tilførsel av kritisk kompetanse, som mangler. Tre enheter gir også bedre forhold for oppfølging og forskning og muligheter for kunnskapsutvikling om pasientgruppen.

Sosialstyrelsen har vurdert at det er behov for et spesielt hensyn til dagens pasientvolum, og behovet for å sikre at leger og andre fagpersoner er i stand til å opprettholde sin kompetanse og yte god kvalitet. Statens helsetilsyn finner at en konsentrasjon av dagens omsorg til tre enheter øker forholdene for å forbedre kvalitet, pasientsikkerhet og kunnskapsutvikling, mens en effektiv bruk av  helsevesenets ressurser kan oppnås.

Sammenlignet med Norge

Tre klinikker i sverige tilsvarer 1 ½ klinikker i Norge, om vi tar høyde for populasjonen. Dette samsvarer med det HBRS har synliggjort ved flere anledninger. Vi mener det vil være hensiktsmessig å opprette en flerregional behandlingstjeneste på to sykehus.

Vi har samme begrunnelse som Socialstyrelsen, dette vil sikre kompetanseheving, bedre forhold for forskning og bedre muligheter for kunnskapsutvikling om personer med kjønnsinkongruens. Dette vil generelt styrke kvaliteten på den behandlingen som i dag eksisterer. Og vil medfører en større trygghet for at pasientene vil få mer målrettet og riktig hjelp.

Dette vi også sikre muligheten til en “second opinion”. I tillegg er det flott at det nå opprettes regionale sentre som blant annet kan tilby pasienter hjelp, veiledning, utforsking og støtte før, under og etter behandling.

nationell-hogspecialiserad-vard-konsdysfori-beslut (1)

Viss vård vid könsdysfori blir nationell högspecialiserad vård