Gjennom kontakt med personer med kjønnsdysfori er vi i årenes løp blitt stilt en rekke spørsmål i forbindelse med hvordan de kan søke hjelp og hva som skjer når de kommer til den Nasjonale behandlingstjenesten (NBTK) på Oslo universitetssykehus. Vi vil prøve å gi svar på noen av de mest vanlige spørsmålene vi har fått.

Spørsmål: Hvor skal jeg skal henvende meg for å få hjelp? Svar: NBTK fordrer nå at du har henvisning fra 2-linjetjenesten. Det betyr at din fastlege kan henvise deg til BUP (under 18 år) og til DPS (18 år og eldre). Du kan også ta direkte kontakt med psykologer som har store kunnskaper om kjønnsinkongruens og kjønnsdysfori. Du kan kontakte HBRS om vi har kunnskap om psykologer i ditt fylke som har en slik erfaring. HBRS samarbeider med psykologspesialist Asle Offerdal som har arbeidet med denne tematikken siden 2001. Psykolog Offerdal holder til i samme lokale som HBRS i Oslo. Hvis du er avhengig av å komme til en psykolog eller psykiater som har refusjonsavtale med NAV så kan du gå inn på nettsiden til den helseregionen som er aktuell for deg: Les mere på helsenorge.no Du kan også kontakte HBRS på info@hbrs.no   Spørsmål: Hva skal BUP, DPS gjøre for at jeg blir henvist til NBTS? Svar: For barn og unge under 18 år: BUP skal gjennomføre en bred barne- og ungdomspsykiatrisk utredning og så henviser BUP på indikasjon til Nasjonal behandlingstjeneste for transseksualisme barn og unge, Teamet for kjønnsidentitetsutredninger av barn og unge (KID-Teamet). Følgende utredning av barnet/ungdommen er ønskelig fra lokal BUP før henvisning: Utviklingsanamnese inklusive familieforhold
  • ASEBA (barn/ungdom, foresatte, lærer)
  • Semistrukturert intervju (Kiddie-SADS, CAS)
  • Utredning av kognitiv funksjon om aktuelt (WISC, pedagogisk utredning eventuelt andre observasjoner)
Utredning med tanke på sosialt samspill og autismespekterlidelse Forskning viser det er overhyppighet av autismespekterlidelser hos pasienter med kjønnsinkongruens (opp mot 30%). Det er derfor viktig å screene for dette. Det finnes ikke mange screeningsverktøy som er reliable nok, men vi kan anbefale disse som anbefales fra «Retningslinje for utredning av ASD i Helse Sør Øst». Henvisninger og brev til NBTK-barn og unge NBTS barn og unge, Teamet for kjønnsidentitetsutredninger av barn og unge (KID-Teamet) Avdeling for barn og unges psykiske helse på sykehus (S-BUP) Barne- og ungdomsklinikken, Rikshospitalet Oslo Universitetssykehus Postboks 4950 Nydalen 0424 Oslo     Voksne 18 år og eldre: Distriktspsykiatriske poliklinikk (DPS) skal gjennomføre en psykiatrisk utredning og henvise deg videre til Nasjonal behandlingstjeneste for kjønnsinkongruens (NBTK) ved Oslo universitetssykehus. Følgende utredning er ønskelig fra DPS før henvisning til NBTK:
  • Anamnese
  • Semistrukturert intervju (MINI)
  • SCID II
  • Utredning med tanke på autismespekterlidelse (Asperger) ved klinisk mistanke.
  • Utredning av kognitiv funksjon om aktuelt.
Henvisninger og brev til NBTK voksne NBTK voksne Psykosomatisk avdeling Rikshospitalet Oslo Universitetssykehus Postboks 4950 Nydalen 0424 Oslo Spørsmål: Hvor raskt kan jeg forvente svar fra Rikshospitalet? Svar: Pasienter som henvises til NBTK er såkalt (elektiv) helsehjelp i spesialisthelsetjenesten, skal få avklart om de har behov for og dermed rett til nødvendig helsehjelp fra spesialisthelsetjenesten og få vurdert hvilken frist de i så fall skal ha. NBTK må gjøre en rettighetsvurdering innen 10 virkedager. Det betyr at du innen 10 virkedager skal få et brev fra NBTS som avklarer om du vil bli innkalt til time.   Du skal ifølge pasient- og brukerrettighetsloven ha fått svar på henvisningsbrev senest 10 virkedager etter at brevet er mottatt på NBTK. Dersom du og din lege/psykolog ikke har fått svar innen 10 virkedager kan din lege/psykolog kontakte NBTK og purre på svar. Les mere om pasient- og brukerrettighetsloven på lovdata.no Spørsmål: Hva skjer når jeg får den første timen på NBTK? Svar: Den første timen blir brukt til informasjon om videre utredning og behandling. Du må også regne med å fylle ut en del skjemaer. Spørsmål: Hva består utredningen av og hvor lenge varer den? Svar: Det er vanskelig å si noe sikkert om hvor ofte du vil bli innkalt til time. Men du kan regne med minst 4 – 6 samtaler i løpet av det første året. diagnostiske samtaler. Disse utføres av leger, psykologer og sykepleier. Utredningen er individuell og vil derfor ta ulik tid. Men utredningen skal vanligvis ikke ta mere enn 1 år. Spørsmål: Hvor lenge varer utredningen og behandlingen? Svar: Utredning og behandling er individuell og vil derfor kunne ta ulik tid. Det vil også være preget av hvor mange operasjoner man ønsker. Men man må påregne 3 – 5 år fra første time på NBTK. I noen tilfeller kan det også ta lengre tid før man er ferdig med alle operasjoner. Hver time hos lege, psykolog og sykepleier varer i omtrent 45 minutter, hvis ikke nærmere spesifisert i innkallingsbrevet. Hvis det er ønskelig med flere timer samme dag eller to dager vil NBTK vil informere pasienten om dette skriftlig, og tilpasse det etter behov med en pasienthotell-overnatting hvis pasienten kommer fra en annen region i Norge. Hvis du ikke finner svar på dine spørsmål vedrørende behandlingen i dette hefte "Hvordan søke hjelp" eller på HBRS sin hjemmeside, så kan du sende spørsmål til info@hbrs.no