Har du blitt utsatt for hatkriminalitet? Det bunner som oftest i at du tilhører eller støtter en gruppe. Det kan også skje fordi gjerningspersonen mener du tilhører eller støtter en gruppe. Hatkriminalitet er svært alvorlig. Målet er ofte å ramme hele grupper av befolkningen.

Oslo politidistrikt definerer hatkriminalitet som: «[…] straffbare handlinger som helt eller delvis er motivert av negative holdninger til en persons faktiske eller oppfattede etnisitet, religion, seksuelle orientering, kjønnsuttrykk og/eller nedsatte funksjonsevne. Likestilt er også straffbare handlinger, motivert av negative holdninger, begått mot personer hvis politiske engasjement berører de nevnte kategorier.»

Ved akutte hendelser, kan du ringe politiet på 112.

Opplever du hatprat, hatytringer eller hatkriminalitet, er det viktig at du sier ifra til noen du er trygg på for å bli tatt vare på, og få hjelp til å få slutt på ytringene. Behold meldinger og bilder som bevis for hva du har blitt utsatt for.

Send gjerne en kopi av klagen din til HBRS i: info@hbrs.no Det gir oss en bedre mulighet til å følge med og bruke klagene i kampen for et bedre rettsvern.

Ta kontakt med politiet dersom det du har blitt utsatt for bør anmeldes.

Ring 02800!

Kripos tipsmottak:

Hatfulle ytringer på nettet

Polititiet

Om hatkriminalitet

Tall og fakta


Mobbing, diskriminering og trakassering


Har du opplevd diskriminering på jobb eller skole?

En handling kan være et brudd på diskrimineringsloven. Ta kontakt med Likestilling- og diskrimeringsombudet (LDO).

Du kan bruke kontaktskjemaet til Likestillings- og diskrimineringsombudet

Send gjerne en kopi av klagen din til HBRS i: info@hbrs.no Det gir oss en bedre mulighet til å følge med og bruke klagene i kampen for et bedre diskrimineringsvern.

Hvis du lurer på noe om diskriminering eller trenger råd og veiledning, kan du kontakte Likestillings- og diskrimineringsombudet på telefon: 23 15 73 00 eller e-post: post@LDO.no

Hva er diskriminering og trakassering?

«Diskriminering» er forskjellsbehandling som har som formål eller virkning at en person eller en gruppe av personer stilles dårligere enn andre. «Trakassering» er handlinger, unnlatelser eller ytringer som har som formål eller virkning å være krenkende, skremmende, fiendtlige, nedverdigende eller ydmykende.

Diskriminering og trakassering er forbudt etter diskrimineringsregelverket dersom den skjer på grunn av kjønn, graviditet, permisjon ved fødsel eller adopsjon, omsorgsoppgaver, etnisitet, religion, livssyn, funksjonsnedsettelse, seksuell orientering, kjønnsidentitet, kjønnsuttrykk, alder eller kombinasjoner av disse grunnlagene. I arbeidsforhold er diskriminering også forbudt dersom det skjer på grunn av politisk syn eller medlemskap i en arbeidstakerorganisasjon. Brudd på regelverket om universell utforming og individuell tilrettelegging for personer med funksjonsnedsettelser blir også regnet som diskriminering. Fra og med 1. januar 2020 håndhever Diskrimineringsnemnda forbudet mot seksuell trakassering. Dersom du vil vite mer, kan du lese vår artikkel om hva som er viktig informasjon til deg som vurderer å bringe inn en klage på seksuell trakassering.

Skole

Mange opplever mobbing eller trakassering på skolen. Om dette skjer på grunn av noen av diskrimineringsgrunnlagene, kan det være ulovlig etter likestillings- og diskrimineringsloven. Mobbing og trakassering er også ulovlig etter opplæringsloven.

Si fra

Du kan si fra til en voksen hjemme så dere sammen kan finne ut hvordan du kan få hjelp. Du kan også si fra til en voksen på skolen: lærer, sosiallærer, rådgiver eller helsesøster. Du kan også si fra til rektor hvis du ikke får hjelp av de andre.

Disse kan hjelpe deg

Du eller dine foreldre/foresatte kan også ta kontakt med noen av disse for å få informasjon og råd om hvordan din situasjon på skolen kan bli bedre:

Hvis dere er flere elever som opplever det samme, kan det være lurt å gå sammen for å si fra til noen voksne. Noen ting kan dere også ta opp i klassens time eller med elevrådet.

 


Ved fare for selvmord eller selvskading


Nasjonalt senter for selvmordsforskning og -forebygging har en egen side der de har samlet flere gode ressurser som kan være til hjelp når livet oppleves mørkt og vanskelig. Du kan også kontakte HBRS sin samtale linje. For mer informasjon om den les her.