Språk kjønnsdysfori

Kan vi bruk språket for å skape større mangfold?

Språk, og hvilke begreper man bruker for å beskrive en gruppe eller en person, er ikke uten betydning. Språket er et sterkt virkemiddel for å øke forståelsen av et fenomen og en identitet. Språket kan være med på å øke mangfoldet, men språket kan også føre til mindre mangfold. Språket er med på å form hvordan vi oppfatter samfunnet og hvordan vi møter mennesker.

Hbrs har i mange år jobbet for å få en forståelse for viktigheten av språket. og hvordan det påvirker når språket blir brukt på en måte som blir feil for noen. Det å bli omtalt med begreper man ikke kan relatere til eller ikke har knyttet en identitet til. Oppleves av de fleste som veldig vanskelig. Uavhengig om det gjelder å bli omtalt som transperson, født i feil kropp, trans eller transe.

En reell rett til egen definisjon og beskrivelse av sin opplevelse mener vi er et minimumskrav. Slik det er i dag, så finnes det ingen reell rett til egen definisjon eller beskrivelse av opplevelse.
HBRS mener at offentlige etater og andre som møter mennesker som opplever kjønnsinkongruens og kjønnsdysfori må etterstrebe å ha et språk som er beskrivende og ikke identitetsskapende.

HBRS

Harry Benjamin ressurssenter har i 20 år arbeidet for personer som får kjønnskorrigerende behandling på Oslo universitetssykehus. Pasientgruppen har en Nasjonal behandlingstjeneste (NBTK) som er etablert på Rikshospitalet. Noe behandling utføres også på Ullevål sykehus og Aker sykehus. Og i nesten like mange år har vi jobbet for et språk som viser det reelle mangfoldet.

Kjennetegn

Sentralt for pasientgruppen på NBTK er at de opplever stort ubehag rundt egen kropp, kjønnsdysfori, og derfor ønsker medisinsk behandling for å føle seg komfortabel i egen kropp. Det er individuelt hvor mye medisinsk behandling hver enkelt ønsker for å kunne føle seg komfortabel.

Reell rett til egen definisjon av identitet

HBRS er opptatt av at alle uavhengig av om de beskriver seg som jente, gutt, kvinne, mann, transperson, født i feil kropp, eller annet, skal ha rett til å definere sin egen identitet. Derfor bruker HBRS ord og begreper som beskriver hva opplevelsen handler om, og overlater til den enkelte å beskrive sin egen identitet

Erfaringer

Vår erfaring er at omtaler vi alle personer innenfor kjønnsdysfori og kjønnsinkongurens med et begrep, så vil det umulig favne om alle enkeltindividene i denne gruppen. Felles for alle i denne gruppen er at vi har et stort ønske om å bli sett og akseptert for akkurat den vi er. En gruppe består av enkeltindivider og hva og hvordan man omtaler gruppen får konsekvenser for den enkelte i en gruppe

Mangfold

En gruppe består av enkeltindivider og hva og hvordan man omtaler gruppen får konsekvenser for den enkelte i en gruppe.

Vedtekter

HBRS arbeider for å bedre levekår og livskvalitet for personer som opplever kjønnsdysfori, kjønnsinkongurens og kjønnsidentitetsutfordringer og deres pårørende. LES VEDTEKTER HER

Dette gjør vi

Når vi omtaler utfordringer innenfor kjønnsdysfori og kjønnsinkongruens kan vi vise til personer med kjønnsdysfori og kjønnsinkongruens. Det ivaretar den enkeltes rett til å bestemme over egen identitet. Det er uavhengig om man opplever seg som jente, gutt, kvinne, mann, transperson, født i feil kropp eller annet.

 

EN HVER HAR RETT TIL Å DEFINERE SEG SELV

 

Ønsker du et hel/halvdagskurs eller et foredrag?

HBRS sin kunnskapsfilosofi

Kunnskap gir trygghet.

Kunnskap er et sterkt virkemiddel for et mer åpent og inkluderende samfunn.

Kunnskap gjør det lettere å håndtere vår egen usikkerhet i møte med «det ukjente».

 

Kunnskapsformidling

HBRS formidler kunnskap om kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk.

Vi har utviklet et undervisningsopplegg som vi tilbyr helse- og sosial foretak, skoler og barnehager og andre virksomheter over hele landet. Vi tilpasser opplegget vårt etter deres ønsker og behov.

Mange opplever et manglende samsvar mellom mentalt kjønn (det kjønn de selv opplever å være) og biologisk kjønn (det kjønn kroppen fremstår som). Denne opplevelsen beskrives som kjønnsinkongruens. Dersom denne opplevelsen er/oppleves som et sterkt ubehag kalles den kjønnsdysfori.

I våre kurs og forelesninger formidler vi kunnskap rundt disse punktene.

 • Historien bak HBRS; transseksualisme, behandlingstilbud, normer og holdninger.
 • Hva handler dette om?
 • Hvordan er det å oppleve kjønnsinkongruens/ – dysfori?
 • Hvordan møte mennesker som opplever dette?
 • Hvilke tilbud/ behandlinger finnes for denne gruppen i dag?

Vi ønsker også å gjøre deltakerne tryggere i møte med mennesker som bryter med normer for kjønn og seksualitet.

 

Hva kan du bestille

Vårt ønske er å formidle fagkunnskap, begrepsavklaringer, arbeide med holdninger og formidle personlige historier.

Leder i HBRS, Benjamin Elias Solvang, har utarbeidet en egen forelesning om sin historie. Der deler han sine personlige opplevelser om psykisk helse og kjønnsidentitetsutfordringer. Benjamin var med i TV dokumentarserien «Stemmene i hodet» som ble sendt på NRK TV i 2017. Hans historie kan bestilles som egen forelesning eller være del av en sammensatt forelesning.

Ofte kan den personlige historien fortelle mye. Fortell oss om vi skal vektlegge den mer enn fagstoffet.

Har dere ønsker om spesiell vektlegging av tema må dere fortelle oss det.

Dersom dere ønsker at vi presenterer dette som et kurs med refleksjonsøvelser, tid til samtale/ diskusjon og større «elevmedvirkning», gjør vi det.

Hvis dere ønsker kortere tematiserte innlegg i forbindelse med kurs/ seminar/ konferanser er det bare å spørre oss om det også.

 

Betingelser

 • Vi ønsker at dere benytter bestillingsskjemaet nedenfor og gir så mye opplysninger som mulig.
 • Vi kontakter dere med en bekreftelse og for å finne fram til den endelige formen på oppdraget.
 • Våre forelesninger og kurs er i utgangspunktet gratis, men ved lengre reiser ut av Oslo, må vi få dekket reise, kost og losji.
 • Våre forelesere/kursholdere ønsker normalt projektor med lyd/ høyttalertilkobling. De har med egen PC/ MAC med nødvendige overganger.
 • Det er ønskelig at det er tilrettelagt med talelyd ( mikrofon / mygg) av hensyn til personer med nedsatt hørsel.
 • Det må være drikkevann tilgjengelig for foreleserne.
 • Vi vil sette stor pris på at dere benytter vårt evalueringsskjema for å hjelpe oss til å utvikle våre tjenester.

Arbeidsted, skole eller der dere ønsker samtale/foredrag/kurs
Her kan du legge inn ønske om tidspunkt for samtale/Kurs/foredrag. Obs! Det er ingen reservasjon. Vi vil prøve å imøtekomme ønske så godt det lar seg gjøre.
For våre foredrag trenger vil lyd og bilde. Dette gjelder ikke hvis det kun er samtale.

Privacy Preference Center