Oppdatering

Oppdatering

Nedfrysning av egg og sæd

I Norge reguleres moderne bioteknologi hovedsakelig ved to lover: Lov om framstilling og bruk av genmodifiserte organismer (Genteknologiloven) og Lov om humanmedisinsk bruk av bioteknologi m.m (Bioteknologiloven).

Den nåværende Bioteknologiloven ble vedtatt i Stortinget i juni 2007 og trådte i kraft 1. januar 2008. Loven dekker medisinsk bruk av bioteknologi på mennesker. Det er Helse–og omsorgsdepartementet som har forvaltningsansvaret for denne loven.

HBRS har de siste årene blitt kontaktet av noen personer i vår gruppe som ønsker å få et valg i forhold til å kunne fryse ned egg og sæd før de starter opp med hormonbehandling. HBRS har tatt denne problemstillingen opp med Helse– og omsorgsdepartementet. Statsråd Anne-Grete Strøm-Erichsen har i et brev til HBRS lovet å vurdere denne problemstillingen når bioteknologiloven skal evalueres. HBRS vil følge dette opp.

HBRS var i april 2012 i møte med Bioteknologinemda og informerte om hvorfor vi mener at kjønnskorreksjonspasienter på OUS-Rikshospitalet må få mulighet til å fryse ned sæd og egg før de begynner på hormoner. Bioteknologinemda er høringsinstans for norske myndigheter i saker som vedrører moderne bioteknologi.

Bioteknologinemda skal nå gjøre en vurdering av denne saken og forhåpentligvis komme med en anbefaling til Helse- og omsorgsdepartementet i løpet av 2012.