Møte med Helsedirektoratet

Møte med Helsedirektoratet


Tirsdag 8. oktober var HBRS invitert til møte med Helsedirektoratet for å diskutere hvordan

helsetilbudene til transpersoner og personer med diagnosen transseksualisme bør styrkes. Fra

HBRS stilte Tone Maria, Mikael og Ingvill. På møtet var en rekke andre organisasjoner også

til stede, herunder LLH, Skeiv ungdom, Foreningen for transpersoner, Sex og politikk, Sex og

samfunn, Amnesty, Stensveen ressurssenter og andre.Helse- og omsorgsdepartementet har gitt Helsedirektoratet følgende mandat. Kriteriene

for kjønnsskifte i Norge skal utredes og helsetilbudet til personer med diagnosen

transseksualisme og transpersoner skal styrkes. Departementet ber Helsedirektoratet å

utrede følgende:

Kravet til sterilisering i forbindelse med kjønnsskifte skal vurderes fjernet

Pasientgruppen skal sikres en second opinion

• Kunnskapen og bevisstheten rundt kjønnsidentitet skal styrkes

• Også de som får avslag om kjønnsskifte skal sikres hjelpHelsedirektoratet viste til på møte at de har valgt å tolke mandatet fra departementet

betydelig mer omfattende, at det også skal gjelde og gjennomgå eksisterende utredning- og

behandlingstilbud i Norge til personer med transseksualisme. Vurdere behovene for og foreslå

endringer i dagens pasient- og behandlingstilbud, samt eventuelle andre tiltak, for å sikre

personer med transseksualisme helhetlige og gode pasientforløp i alle deler av helsetjenesten.Vi understreket at å gjennomgå eksisterende utredning- og behandlingstilbud på

Rikshospitalet, ikke er en del av det mandatet som er gitt av Helse- og omsorgsdepartementet.

Seniorrådgiver Arild Myrberg i Helsedirektoratet informerte om at HBRS ikke skal være

bekymret for at behandlingen på Rikshospitalet blir nedlagt, ved en slik gjennomgang. Second opinion bør snarest opprettes i et skandinavisk land

HBRS er først og fremst glad for at direktoratet har innsett hvor viktig det er med en såkalt

second opinion. Personer som har fått en avgjørelse på Rikshospitalet, skal få mulighet til

å få denne vurdert på nytt hvis de er uenige. Det er viktig for HBRS at denne vurderingen

skjer i et kompetansemiljø som er likeverdig med det som er på Rikshospitalet. Derfor

støtter vi direktoratet i at en second opinion-mulighet bør tilbys i et annet skandinavisk land.

Vi er uenige med enkelte aktører som mener at en slik mulighet bør tilbys i Norge. Hvis

second opinion skulle ha vært i Norge, vil det bety at vår nasjonale funksjon for utredning og

diagnostisering oppheves. Vi frykter at en opprettelse av second opinion i Norge i praksis vil

kunne føre til en nedleggelse av vår nasjonale funksjon, og en oppsmuldring av fagmiljøet.

Derfor støtter vi direktoratets innstilling, og vi er glade for at direktoratet er innstilt på å få

ordningen på plass snarest.


Opprettelse av ekspertgruppe

HBRS har siden 2008 arbeidet for at også andre grupper enn oss skal få et behandlingstilbud.

Vi er bekymret for dem som i dag faller mellom alle stoler, og som ikke har et tilstrekkelig

hjelpeapparat til å fange seg opp. Derfor har vi arbeidet for at det skal gis politiske føringer

om at det skal opprettes tilbud også til andre grupper innenfor kjønnsidentitetsfeltet.

Opprettelsen av ekspertgruppen er et tegn på at vi og andre har fått gjennomslag for at det er

behov for dette.

På møtet understreket vi at ekspertgruppen må bestå av både personer som har faglig

kompetanse på emnet, i tillegg til personer som selv har erfaringen. I dagens forslag til

sammensetning er HBRS foreslått som medlem. Vi la vekt på at mange som er i behandling

og utredning i dag er unge, og at ekspertgruppen må gjenspeile det. Både vi og Skeiv ungdom

markerte at trans-ungdom og ungdom med diagnosen transseksualisme bør tilbys plasser i

ekspertgruppen.Bekreftelse av juridisk kjønn etter utenlandsbehandling

Helsedirektoratet orienterte i tillegg om at det er etablert en ordning for bekreftelse knyttet til

juridisk kjønn for personer som har blitt behandlet i utlandet. Helsedirektoratet har siden juni

2013, midlertidig tatt på seg denne funksjonen.

Det er Helsedirektoratet som nå godkjenner de som er behandlet i utlandet og tar kontakt

med skattekontoret for folkeregistrering. Det er skattekontoret som sender ut nytt

personnummer. Det tas også her utgangspunkt i dagens forvaltningspraksis når det gjelder

kriterier for å få innvilget endring av juridisk kjønn. Dette innebærer diagnosen F.64.0 og at

kastraksjonskravet gjelder også her. 

HBRS har i møte med helseministeren informert om at vi stiller oss bak kravet at det ikke

bør kreves en kastrasjon for å få nytt personnummer for pasientgruppen på Rikshospitalet. Vi

mener at når pasienten har fått en endelig diagnose (F.64.0) bør det utløse nytt personnummer.

De som får andre diagnoser innenfor kjønnsidentitetstematikk, mener vi bør få nytt

personnummer etter en vurdering av en nemd. Det er for øvrig den samme anbefalingen

arbeiderpartiets homonettverk har foreslått for de som faller utenfor Rikshospitalets

behandling.