Lov om forbud mot diskriminering på grunn av seksuell orientering, kjønnsidentitet otg kjønnsuttrykk

Lov om forbud mot diskriminering på grunn av seksuell orientering, kjønnsidentitet otg kjønnsuttrykk

Diskrimineringsloven om seksuell orientering, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk

 

Formålet med loven er å fremme likestilling uavhengig av seksuell orientering, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk. Loven forbyr diskriminering og stiller krav om aktivt arbeid for likestilling. Den gir også regler om håndheving av loven, og hvilke rettslige reaksjoner som finnes dersom loven er brutt. Her kan du lese hele loven:https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2013-06-21-58

Diskrimineringsloven om seksuell orientering av 2013 trådte i kraft 1. januar 2014.

 

Forbud mot diskriminering 


Lovens kapittel 2 etablerer forbudet mot diskriminering.
Hvem er vernet?
Lovteksten gir ingen nærmere definisjon av de tre diskrimineringsgrunnlagene, menforarbeidene gir veiledning.

Seksuell orientering omfatter både seksuell legning og seksuell praksis. Begrepet er relatert til hvilket kjønn en persons kjærlighet og seksualitet er rettet mot. Bådehomofilelesbiskebifile og heterofile er omfattet.

 

Kjønnsidentitet handler om en persons selvopplevde kjønn, enten det er i samsvar med eller bryter med ens biologiske kjønn. Kjønnsuttrykk handler om hvordan en person uttrykker sin kjønnsidentitet gjennom oppførsel, klær, utseende, språk osv.

Forbudet mot diskriminering omfatter også situasjoner der personer forskjellsbehandles på grunn av den seksuelle legning, kjønnsorientering eller kjønnsuttrykk man antar at en person har, har hatt, eller vil få. Den seksuelle legningen, kjønnsorienteringen eller kjønnsuttrykket må heller ikke være hos den diskriminerte personen selv: også tilknytningsdiskriminering er forbudt.

Håndheving av loven
Lovens kapittel 5 gjelder håndheving av loven og bevisbyrderegler.
Saker som gjelder loven kan bringes inn for de alminnelige domstolene. I tillegg er Likestillings- og diskrimineringsombudet gitt en særlig rolle i å håndheve og medvirke til gjennomføringen av loven (§ 22).

 

Ombudet skal føre tilsyn med at loven overholdes, og kan ta opp saker av eget tiltak. Det kan også behandle klager som kommer fra enkeltpersoner som har opplevd diskriminering. Ombudets vedtak kan klages videre til Likestillings- og diskrimineringsnemnda.

Likestillingsombudet skal ikke håndheve reglene om aktivt likestillingsarbeid eller behandling av lønnsopplysninger. Disse sakene må bringes inn for domstolene.

For klage eller mer informasjon kan du kontakte Likestilling- og diskrimineringsombudet. http://www.ldo.no/